hledani 
facebook

Statut soutěže

STATUT

soutěžní, prezentační a prodejní výstavy vín z vinařských oblastí Čechy a Morava

LITOMĚŘICKÝ HROZEN 2017

 

soutěž 5. 5. 2017 a výstava 3. 6. 2017

 

 

I.         Pořadatel:

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o.

 

II.        Poslání a cíl:

Odborně posoudit vína z vinařské oblasti Čechy a vinařské oblasti Morava, podpořit rozvoj vinohradnictví, výroby a prodeje vína, včetně jeho rozumné spotřeby, zprostředkovat spotřebitelům kontakt s výrobci vín.

Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru.

Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

 

III.        Podmínky účasti v soutěži:

Účastnit se mohou pouze vína s původem hroznů z České republiky, která splní podmínky tohoto statutu. Soutěž se vyhlašuje pro tichá vína zemská, jakostní a jakostní s přívlastkem.

Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č.321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícím předpisům Evropských společenství.

Přihláška se vyplňuje elektronicky a zasílá pomocí e-mailu, nebo poštou.

E-mailová adresa: dominik.faustus@litomerice-info.cz

Poštovní adresa: Dominik Faustus, Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice 412 01

Přihláška obsahuje údaje o výrobci/přihlašovateli a následující údaje o jednotlivých přihlašovaných vínech:

-          kategorie

-          odrůda, resp. cuvée

-          jakostní zařazení podle vinařského zákona

-          ročník sklizně

-          vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona)

-          číslo šarže

-          obsah zbytkového cukru (g/l)

-          obsah celkových kyselin (g/l)

-          objem skutečného alkoholu (% obj.)

-          velikost šarže (l) – max. dle Rozhodnutí o zatřídění

Přílohou přihlášky musí být:

-          Osvědčení o chemickém rozboru vína z pověřené a akreditované laboratoře.

-          Rozhodnutí  SZPI o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).

Výrobce/Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku podepsanou kompetentní osobou
za přihlašovatele současně s předáním vzorků (od jednoho vzorku 3 ks lahví o objemu 1l nebo 0,75l, v případě lahví menšího objemu pak 4 kusy) na sběrná místa:

-          Čechy: Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, Litoměřice; termín odevzdání do
27. dubna 2017

-          Morava: Vinařství Pavel Skrášek, Perná 313, 691 86 (nutno předem domluvit telefonicky +420 606 365 751) nejpozději do 21. dubna 2017 do 16.00 hodin. Ostatní stanoviště na Moravě po domluvě s vedoucím přípravného týmu.

Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.

Za vklad soutěžního vzorku nebude účtován žádný poplatek.

Do soutěže může být přihlášené jen víno, kterého má soutěžící nejméně 200 litrů, u vín kategorie C nejméně 50 litrů, pokud se jedná o výběr z bobulí, výběr z cibéb, víno ledové, víno slámové.

Vína budou roztříděna a senzoricky posouzena (dále hodnocena) dle následujících kategorií podle specifikace:

  1. Vína bílá suchá a polosuchá (0-12 vč. g/l zbytkového cukru)
  2. Vína bílá polosladká (nad 12 – 45 vč. g/l zbytkového cukru)
  3. Vína sladká bílá, růžová, červená (nad 45 g/l zbytkového cukru)
  4. Vína růžová a klarety – suchá, polosuchá a polosladká (0 – 45 vč. g/l)
  5. Vína červená suchá, polosuchá a polosladká (0 – 45 vč. g/l)

Vína budou pro hodnocení jednotlivých kategorií seřazena dle odrůd a dále dle ročníku (sestupně) a dále dle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).

 

IV.        Hodnocení vín:

Hodnocení vín proběhne dne 5. května 2017 v konferenčním sále Hradu Litoměřice
v Litoměřicích od 10 hodin.

Vína se předkládají anonymně v zakryté lahvi, pouze s číslem vzorku.

Vína se hodnotí 100 bodovým systémem dle OIV.

Výsledné hodnocení vzorku vína je dáno aritmetickým průměrem s eliminací krajních hodnot.

Hodnocení předsedů komisí se započítává do celkového hodnocení.

 

V.        Hodnotitelské komise:

Předsedy a členy hodnotitelských komisí soutěže jmenuje organizační výbor stanovený pořadatelem, a to z řad držitelů platného osvědčení o degustační zkoušce, která vyhovuje podmínce uvedené v příloze č. 14, vyhlášky č. 323/2004 Sb. v platném znění. Do každé komise mohou být jmenováni i členové bez patřičného osvědčení, avšak se zkušenostmi s hodnocením vín (pěstitelé, producenti vína, atd.).

Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.

 

VI.   Vyhodnocení vín a ceny:

Vínům všech kategorií, která dosáhnou 86 - 100 bodů může být udělena zlatá medaile
a vínům, která dosáhnou 83 – 85,99 bodů může být udělena stříbrná medaile.

 

Celkové množství udělených medailí nepřesáhne 30% z celkového počtu soutěžních vzorků.

Championu výstavy se neuděluje zlatá medaile, ale medaile Champion výstavy.

Budou uděleny následující zvláštní ceny:

-          Champion vín soutěže Litoměřický hrozen

-          Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen bílé (kategorie A, B), bude-li v kategoriích min. 5 vzorků vín.

-          Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen růžové, klaret (kategorie D), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín.

-          Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen červené (kategorie E), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín.

-          Nejvýše ohodnocené víno soutěže Litoměřický hrozen sladké (kategorie C), bude-li v kategorii min. 5 vzorků vín.

V případě rovnosti bodů vín nominovaných na zvláštní cenu rozhodnou opětovným hodnocením vín ředitel soutěže a předsedové komisí.

Championa soutěže vybere 5 odborníků (ředitel soutěže, předsedové komisí a dva členové komisí), kteří anonymně přehodnotí nejvýše obodovaná vína jednotlivých kategorií, a to 3 vína kat. A, 2 vína kat. B, 1 víno kat. D a 3 vína kat. E, za podmínky, že v základní soutěži získaly nejméně 86 bodů. Přehodnocení Championa se provede tak, že bez bodování se určí pořadí.

V katalogu výstavy nebude uvedeno u Championa bodové ohodnocení. Všechny ostatní soutěžní vzorky budou v katalogu uvedeny včetně bodů dosažených v soutěži.

Ocenění budou předána organizačním výborem soutěže v 14:00 hod. na výstavě dne
3. 6. 2017 a vinařům, kteří se výstavy nezúčastní, bude ocenění zasláno poštou.

Vína oceněná medailí obdrží diplom z ručního papíru. Vína oceněná zvláštní cenou obdrží keramický pohár a diplom z ručního papíru. Champion výstavy obdrží keramický pohár
a diplom z ručního papíru.

Dle zájmu výrobců vína, jejichž vzorky byly ohodnoceny zlatou medailí, stříbrnou medailí, titulem Champion a Vítěz kategorie, zprostředkuje organizátor soutěže za poplatek výrobu pečetí k označení lahví s těmito víny.   

 

VII. Organizační výbor

Ing. Anna Matulová – vedoucí organizačního výboru, ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice, p. o.

Dominik Faustus – člen organizačního výboru, CCR

Mgr. Radka Nováková – členka organizačního výboru, CCR

 

 

V Litoměřicích dne 14. 3. 2017

                                                                             

 

                                                                                  

CCR VFČR hrad   erb

 

 

2013-2017  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com